ESG beleid

Er is een groeiende aandacht voor milieukwesties, sociale omstandigheden en corporate governance (“ESG”) binnen bedrijven maar ook vanuit de omgeving waarin het bedrijf opereert. Onvoldoende aandacht voor ESG kwesties vormt een potentieel risico voor de ontwikkeling van een bedrijf.

Het investeringsproces van TEN begint met een due diligence onderzoek. Tijdens dit proces worden potentiële investeringen onder meer uitgebreid gescreend op juridische, financiële, fiscale en algemene zaken. Milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG) worden in het onderzoek meegenomen en vormen een wezenlijk onderdeel in de investeringsbeslissing van TEN. In de praktijk betekent dit dat TEN niet zal investeren in bedrijven met activiteiten die aanzienlijke en ernstige nadelige gevolgen hebben voor het milieu of de maatschappij en / of in bedrijven waar het ondernemingsbestuur ernstige tekortkomingen heeft.

ESG beleid - TransEquity Network - We can take your business to the next level

"Wij stimuleren onze deelnemingen om actief een duurzaam ESG-beleid te ontwikkelen en te implementeren vanuit hun eigen overtuiging. Indien nodig zal expertise worden vrijgemaakt om verdere maatregelen bij de deelnemingen te implementeren."

TEN heeft een aantal ESG-principes opgesteld die van toepassing zijn op de investeringen van TEN en hun gerelateerde activiteiten. Bedrijven worden gescreend op en ondervraagd over deze principes voordat er wordt geïnvesteerd. Bedrijven in de portefeuille zullen gescreend worden op hun naleving van deze principes. Het bestuur van TEN draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het commitment van TEN om een effectief ESG-beleid te waarborgen.

De principes kunnen als volgt worden uiteengezet:

Milieu principes

 • Bedrijven stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van milieuvriendelijke technologieën;
 • Bedrijven zijn niet betrokken bij energieopwekkingstechnologieën die een materiële bedreiging vormen voor de biodiversiteit;
 • Bedrijven gebruiken geen chemicaliën en materialen in hun productieprocessen die kunnen leiden tot schadelijke effecten op het milieu of de menselijke gezondheid.

Sociale principes

 • Bedrijven respecteren de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten;
 • Bedrijven zorgen ervoor dat ze niet betrokken zijn bij kinderarbeid of bij dwangarbeid of verplichte arbeid;
 • Bedrijven zorgen ervoor dat er geen discriminatie plaatsvindt jegens hun werknemers.

Governance-principes

 • Bedrijven dienen alle toepasselijke lokale en nationale wet- en regelgeving na te leven;
 • Bedrijven bestrijden corruptie in al zijn vormen , inclusief afpersing en omkoping.

 

Het volgen van deze principes betekent dat een aantal activiteiten en bedrijven op voorhand door TEN worden uitgesloten.

TEN zal in geen enkel bedrijf investeren:

 • Dat het onderwerp is van een openbaar onderzoek of gerechtelijke actie op basis van een vermoedelijke relatie met ernstige criminele of terroristische activiteiten;
 • Wiens activiteiten worden beschouwd als schadelijk voor het milieu en / of het menselijk leven;
 • Dat betrokken is bij een van de volgende bedrijfstakken: gokken, wapens, tabak, seksindustrie of verdovende middelen;
 • Dat betrokken is bij de productie of handel van een product of activiteit die als illegaal wordt beschouwd volgens de lokale wet- of regelgeving en / of internationale verdragen en overeenkomsten; en
 • Dat handel drijft met andere bedrijven die betrokken zijn bij terroristische activiteiten of ernstige mensenrechtenschendingen.

TEN zal haar ESG-beleid al vroeg in het due diligence-proces delen met een potentiële deelneming en zal ESG-kwesties behandelen in haar (voorlopige) investeringsvoorstel.